صبا محمدی

صبا محمدی

کارشناسی حسابداری

۱۳ارتباط ۱مهارت
فارس | شیراز
مسئول فروش بیمه
کارشناس فروش
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مسئول فروش بیمه
کارشناس فروش
کارشناس فروش بیمه
مهارت ها
| ۱۰نفر
مهدی عباسپور
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات