مهدی عباسپور

مهدی عباسپور

کارشناسی اقتصاد بازرگانی

۷۱ارتباط ۳مهارت
اصفهان | اصفهان
مدیر فروش و بازاریابی
نمایندگی بیمه پاسارگاد(جنرال)
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
۱۳۸۰ - ۱۳۸۴
کارشناسی اقتصاد بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدیر فروش و بازاریابی
نمایندگی بیمه پاسارگاد(جنرال)
۱۳۸۸ اکنون
کارمند بانک
پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد
PSP banking pasargad
مهارت ها
| ۴۴نفر
Farzaneh Bazziعلیرضا نادعلیاسماعیل مهری قهفرخیمهسا ابوالفضلیزینب زیبایی
| ۴۴نفر
Farzaneh Bazziناصیح رحیمانعلیرضا نادعلیاسماعیل مهری قهفرخیمهسا ابوالفضلی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات