عاطفه اله بخشی

عاطفه اله بخشی

کارشناسی مهندسی عمران

۳ارتباط ۱مهارت
قزوین | قزوین
کارمند اتوماسیون اداری
تاک سینا
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دارالفنون
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دارالفنون
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارمند اتوماسیون اداری
تاک سینا
به دنبال ساخت .
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
در صورت تمایل می توان برای بازدید فعالیت ها و ارتباط با ادرس کانال تلگرام ATI_NaMak@ مراجعه نمود .