عفت قاسمی

عفت قاسمی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | شهر ری
کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
توضیحات