پیمان زارع

پیمان زارع

کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات

۱ارتباط ۱مهارت
فارس | شیراز
مدیر مسئولیت اجتماعی شرکت
شرکت شوسه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مدیر مسئولیت اجتماعی شرکت
شرکت شوسه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات