در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا تاسیسات ساختمان را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تاسیسات ساختمان را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تاسیسات ساختمان را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند تاسیسات ساختمان را بصورت متوسط و حدود ۵۳ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند تاسیسات ساختمان را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۴%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۵۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب