امیر مهدی میرزایی

امیر مهدی میرزایی

کارشناسی دامپروری کشاورزی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا
۱۳۷۶ - ۱۳۸۲
کارشناسی دامپروری کشاورزی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات