جواد دهقانیان

جواد دهقانیان

کارشناسی مهندسی عمران

۱۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | خمینی شهر
ناظر واجراکننده
نظام مهندسی اصفهان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
ناظر واجراکننده
نظام مهندسی اصفهان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
مسکنهای مهر
سرپرست کارگاه
۱۳۸۰ - ۱۳۹۶
اصفهان
دکوراسیون داخلی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات