زینب زیبایی

زینب زیبایی

مترجم متون تخصصی و عمومی

۱۹۱ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
مترجم
ایران تایپیست- آکادمی الف- تهران ترجمه- برتا ترجمه-کافه ترجمه
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
مترجم
ایران تایپیست- آکادمی الف- تهران ترجمه- برتا ترجمه-کافه ترجمه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
به مدت 4 سال در رشته های معماری- شهرسازی- پزشکی- عمومی ترجمه و تایپ انجام داده ام. یک کتاب به نام location theory ترجمه و تایپ کرده ام.