مهراد رستمی

مهراد رستمی

دانشجوی دکتری انرژی های تجدیدپذیر

۰ارتباط ۰مهارت
کرمان | کرمان
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تاسیسات
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات