سمیرا خلجی

سمیرا خلجی

کارشناسی حسابداری

۱۴ارتباط ۰مهارت
تهران | اندیشه
حسابدار
مجتمع آموزشی والعصر
کارشناسی دانشگاه الزهرا(س)
تحصیلات
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
حسابدار
مجتمع آموزشی والعصر
توضیحات