حسن نوریانی

حسن نوریانی

کارشناسی ارشد MBA مالی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناس
اداره کل بیمه سلامت
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد MBA مالی
تجارب کاری
۱۳۸۱ اکنون
کارشناس
اداره کل بیمه سلامت
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات