دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب

دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب

Payame Noor University of Tehrangharb

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۴۱%
زن بیش از ۵۰ نفر ۵۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب در آرمانگر عضو هستند که ۷۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از تهران، 4 درصد از قزوین، و ۲۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۵۰ نفر
۷۴%
۷۴%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۵۸%
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۳۹%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات مدیریت رسانه
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۴۰%
۴۰ %