دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب

دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب

Payame Noor University of Tehrangharb

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۴۰%
زن بیش از ۵۰ نفر ۶۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از تهران، 4 درصد از البرز، 4 درصد از قزوین، و ۱۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۵۰ نفر
۷۵%
۷۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۵۵%
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۴۲%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی
بیش از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات مدیریت رسانه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۳۶%
۳۶ %