محمد افشارپور

محمد افشارپور

کارشناسی ارشد تربیت بدنی رفتار حرکتی

۱ارتباط ۰مهارت
خوزستان | دزفول
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۸۵ اکنون
کارشناسی ارشد تربیت بدنی رفتار حرکتی
توضیحات