دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

Shahid Chamran University of Ahvaz

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
اهواز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه شهید چمران اهواز در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند زن، و ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۵۲%
زن بیش از ۱۰۰ نفر ۴۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه شهید چمران اهواز در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از خوزستان، 10 درصد از تهران، 7 درصد از لرستان، 4 درصد از اصفهان، 4 درصد از فارس، و ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
بیش از ۱۰۰ نفر
۵۸%
۵۸%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۱۰%
۱۰%
لرستان
بیش از ۱۰ نفر
۷%
۷%
اصفهان
بیش از ۱۰ نفر
۴%
۴%
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۱۷%
۱۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه شهید چمران اهواز در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۴۳%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰۰ نفر ۴۱%
کاردانی کمتر از ۵۰ نفر ۹%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۹۴%
۹۴ %