ایوب عامری

ایوب عامری

تعمیرات و ابزار دقیق (ایستگاه های تقلیل فشار گاز) و برنامه ریزی PM

۸ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
تکنسین فنی تعمیرات گاز (ایستگاه های تقلیل فشار گاز) و برنامه ریزی PM
شرکت ملی گاز خوزستان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه
۱۳۸۶ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
تکنسین فنی تعمیرات گاز (ایستگاه های تقلیل فشار گاز) و برنامه ریزی PM
شرکت ملی گاز خوزستان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناس نصب آویزه آستری
ایران حفاران
پروژه‌ها
۱۳۹۷-۰۸
ارتباط بین پارامترهای پتروفیزیکی در رخساره های الکتریکی توالی مخزن گازی گروه دهرم در یکی از میادین جنوب کشور
چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران با تاکید بر مخازن هیدروکربوری دانشگاه زنجان
۱۳۹۷-۰۷
ارتباط بین پارامترهای پتروفیزیکی در رخساره های الکتریکی توالی مخزن گازی گروه دهرم در یکی از میادین جنوب کشور
پنجمین همایش ملی نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۵-۱۲
بررسی مچالگی لوله های جداری چاه در سازندهای پلاستیک
دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران
۱۳۹۵-۱۲
معرفی روش لرزه نگاری قایم در شناسایی مخازن هیدروکربوری
دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
کنترل پروژه MSProject
ایمنی، بهداشت، محیط زیست
نرم افزار ICDL 1 & 2
نرم افزار PVTi
نرم افزار اکلیپس 300
نرم افزار اکلیپس 100
نرم افزار Pipesim
توضیحات