دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه

دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه

Islamic Azad University of Omidiyeh

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
امیدیه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه در آرمانگر عضو هستند که ۱۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۸۸%
زن بیش از ۱۰ نفر ۱۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از خوزستان، 8 درصد از فارس، 6 درصد از تهران، 6 درصد از بوشهر، 5 درصد از لرستان، و ۱۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
بیش از ۵۰ نفر
۵۹%
۵۹%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۶۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۲۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری
بیش از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی نفت حفاری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی نفت اکتشاف
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی نفت حفاری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی نفت
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۳۶%
۳۶ %