عظیم لطفی

عظیم لطفی

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
سرپرست
کندوان پارس
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی استهبان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی استهبان
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
سرپرست
کندوان پارس
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات