دانشگاه آزاد اسلامی استهبان

دانشگاه آزاد اسلامی استهبان

Islamic Azad University of Estabhan

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
استهبان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی استهبان در آرمانگر عضو هستند که ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۹۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۹۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی استهبان در آرمانگر عضو هستند که ۷۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از فارس، 12 درصد از تهران، 9 درصد از بوشهر، و ۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
کمتر از ۵۰ نفر
۷۶%
۷۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی استهبان در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۶%
۲۶ %
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ریاضی دبیری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد کشاورزی باغبانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %