داود کوزه کنانی

داود کوزه کنانی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۷۶ - ۱۳۸۰
کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک
توضیحات