فاطمه اکبرزاده

فاطمه اکبرزاده

دکترا دامپزشکی

۱ارتباط ۰مهارت
مازندران | فریدون کنار
دکترا دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۸۹ اکنون
دکترا دامپزشکی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات