امین ربیعی وزیری

امین ربیعی وزیری

کارشناسی علوم کامپیوتر

۴ارتباط ۴مهارت
کرمان | چترود
داوطلب
جمعیت هلال احمر استان کرمان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۲
کارشناسی علوم کامپیوتر
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
داوطلب
جمعیت هلال احمر استان کرمان
۱۳۸۷ اکنون
اپراتور مرکز پیام و نجاتگر داوطلب هلال احمر
جمعیت هلال احمر استان کرمان
همکاری همچنان ادامه دارد
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات