در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا کمک های اولیه را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که کمک های اولیه را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند کمک های اولیه را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند کمک های اولیه را بصورت متوسط و حدود ۵۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند کمک های اولیه را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
زن بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب