میر مهنا علی زاده

میر مهنا علی زاده

کارشناسی مهندسی عمران عمران

۳ارتباط ۱مهارت
هرمزگان | بندرعباس
سر ناظر پروژه
مهندسین مشاور ابمیه نو اندیش
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۷۱ - ۱۳۷۶
کارشناسی مهندسی عمران عمران
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
سر ناظر پروژه
مهندسین مشاور ابمیه نو اندیش
ناظر مقیم پروژه سایت سازمان فضایی در قشم سازه خاص بتنی
مهارت ها
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
مسلط به کنترل پروژه و نرم افزار msp