علی مصاحب فرد

علی مصاحب فرد

دکترا مهندسی برق

۱ارتباط ۱مهارت
فارس | شیراز
دکترا دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
دکترا مهندسی برق
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات