در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا تحقیق و پژوهش را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تحقیق و پژوهش را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند تحقیق و پژوهش را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند تحقیق و پژوهش را بصورت متوسط و حدود ۴۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند تحقیق و پژوهش را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۱۳%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۴۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۵۳%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۴۷%
کاربران منتخب