علی پیرزادی

علی پیرزادی

کارشناسی مهندسی نفت حفاری

۶ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی محلات
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی محلات
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی نفت حفاری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات