دانشگاه آزاد اسلامی محلات

دانشگاه آزاد اسلامی محلات

Islamic Azad University of Mahalat

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مرکزی
شهر
محلات
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی محلات در آرمانگر عضو هستند که ۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۹۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۹۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی محلات در آرمانگر عضو هستند که ۳۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 11 درصد از خوزستان، 11 درصد از لرستان، 5 درصد از مرکزی، 5 درصد از اصفهان، 5 درصد از البرز، 5 درصد از آذربایجان غربی، 5 درصد از مازندران، 5 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از سایر استان ها، و ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۲%
۳۲%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی محلات در آرمانگر عضو هستند که ۸۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۴%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی نفت حفاری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱ %
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶ %
کارشناسی مهندسی معدن استخراج
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶ %
کارشناسی مهندسی نفت اکتشاف
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی معدن
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی معدن استخراج
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %