مهناز خداوردی

مهناز خداوردی

کارشناسی روانشناسی عمومی

۶ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
امور دفتری
مرکز مشاوره قلمچی
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز کرج
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز کرج
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی روانشناسی عمومی
مدارک و گواهی‌نامه ها
دیپلم زبان انگلیسی
امیدان امروز
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
امور دفتری
مرکز مشاوره قلمچی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
اپراتور تلفن
Emrc
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات