دانشگاه پیام نور مرکز کرج

دانشگاه پیام نور مرکز کرج

Payame Noor University of Karaj

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
البرز
شهر
کرج
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز کرج در آرمانگر عضو هستند که ۷۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۳۰%
زن بیش از ۵۰ نفر ۷۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز کرج در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از البرز، 33 درصد از تهران، و ۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
البرز
بیش از ۵۰ نفر
۶۰%
۶۰%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۳۳%
۳۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز کرج در آرمانگر عضو هستند که ۸۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۸۳%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۱۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۶۰%
۶۰ %