سارا امیری

سارا امیری

کارشناسی علوم تربیتی آموزش و پرورش

۱ارتباط ۲مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران
تحصیلات
دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی علوم تربیتی آموزش و پرورش
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات