امید طباطبایی

امید طباطبایی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی میبد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میبد
۱۳۷۸ اکنون
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
توضیحات