علی عابدی فر

علی عابدی فر

کارشناسی حسابداری

۱ارتباط ۱مهارت
خوزستان | بندر ماهشهر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی حسابداری
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات