سعیده پور ابراهیم

سعیده پور ابراهیم

حسابدار

۳۷ارتباط ۰مهارت
خراسان جنوبی | بیرجند
کارشناسی دانشگاه بیرجند
تحصیلات
دانشگاه بیرجند
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات