دانشگاه بیرجند

دانشگاه بیرجند

Birjand University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان جنوبی
شهر
بیرجند
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه بیرجند در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۴۲%
زن بیش از ۵۰ نفر ۵۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه بیرجند در آرمانگر عضو هستند که ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 23 درصد از خراسان جنوبی، 14 درصد از تهران، 9 درصد از فارس، 5 درصد از اصفهان، 4 درصد از کرمان، و ۱۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
کمتر از ۵۰ نفر
۳۰%
۳۰%
خراسان جنوبی
بیش از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه بیرجند در آرمانگر عضو هستند که ۴۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۴۹%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۴۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد کشاورزی مهندسی منابع آب
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد زمین شناسی پترولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی هنر
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی آلودگی محیط زیست
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۶۸%
۶۸ %