دانشگاه بیرجند

دانشگاه بیرجند

Birjand University

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان جنوبی
شهر
بیرجند
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه بیرجند در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۴۱%
زن بیش از ۵۰ نفر ۵۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه بیرجند در آرمانگر عضو هستند که ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 23 درصد از خراسان جنوبی، 11 درصد از تهران، 8 درصد از فارس، 5 درصد از اصفهان، 4 درصد از کرمان، و ۱۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
کمتر از ۵۰ نفر
۳۰%
۳۰%
خراسان جنوبی
بیش از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه بیرجند در آرمانگر عضو هستند که ۴۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۴۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۴۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی آلودگی محیط زیست
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد کشاورزی مهندسی منابع آب
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد زمین شناسی پترولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۷۴%
۷۴ %