امین پورقربانی

امین پورقربانی

حسابدار

۶ارتباط ۴مهارت
البرز | کمالشهر
حسابدار
راه گستر ولاش
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر آستان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر آستان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
حسابدار
راه گستر ولاش
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات