مسعود اردیبی

مسعود اردیبی

کارشناسی ارشد منابع طبیعی محیط زیست

۱ارتباط ۰مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسhse
رهپویان صالح
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی میبد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میبد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد منابع طبیعی محیط زیست
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسhse
رهپویان صالح
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات