رضا پاکدل

رضا پاکدل

۰ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۸۱ - ۱۳۸۶
کارشناسی اقتصاد حسابداری
توضیحات