میترا محمود صالحی

میترا محمود صالحی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات