آزاده خانم

آزاده خانم

کارشناسی طراحی پارچه و لباس دوخت

۴ارتباط ۱مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آپادانا
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آپادانا
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی طراحی پارچه و لباس دوخت
مهارت ها
توضیحات