در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا هنرهای دستی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که هنرهای دستی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند هنرهای دستی را بصورت مبتدی و حدود ۳۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند هنرهای دستی را بصورت متوسط و حدود ۴۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند هنرهای دستی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۵%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۷%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۴۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۷%
زن بیش از ۵۰ عضو ۸۳%
کاربران منتخب