آزاده بابایی ماهانی

آزاده بابایی ماهانی

بیمه دانا

۶ارتباط ۱مهارت
کرمان | کرمان
رئیس تولید
طراحی و تولید سیستم های آبیاری تحت فشار
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد کشاورزی مهندسی منابع آب
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
رئیس تولید
طراحی و تولید سیستم های آبیاری تحت فشار
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات