رضا موسوی

رضا موسوی

کارشناسی معماری

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | شوشتر
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای یزد
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای یزد
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی معماری
مهارت ها
توضیحات