دانشگاه فنی حرفه ای یزد

دانشگاه فنی حرفه ای یزد

Technical and Vocational University of Yazd

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
ایزدخواست
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای یزد در آرمانگر عضو هستند که ۱۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای یزد در آرمانگر عضو هستند که ۲۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از یزد، 19 درصد از اصفهان، 15 درصد از کرمان، 12 درصد از تهران، 12 درصد از فارس، 8 درصد از خوزستان، 4 درصد از آذربایجان غربی، 4 درصد از خراسان رضوی، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای یزد در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۵۸%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۴۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کاردانی طراحی صنعتی نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی برق ابزار دقیق
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی EMBA
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶ %