دانشگاه فنی حرفه ای یزد

دانشگاه فنی حرفه ای یزد

Technical and Vocational University of Yazd

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
ایزدخواست
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای یزد در آرمانگر عضو هستند که ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۶%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای یزد در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از یزد، 24 درصد از اصفهان، 14 درصد از تهران، 10 درصد از خوزستان، 10 درصد از فارس، 5 درصد از آذربایجان غربی، 5 درصد از کرمان، 5 درصد از خراسان رضوی، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای یزد در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۶۲%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی طراحی صنعتی نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی EMBA
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی طراحی صنعتی نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی متالوژی ریخته گری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی نساجی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %