عبدالرضا سلمانیان

عبدالرضا سلمانیان

رئیس حسابداری شرکت بازرگانی

۲ارتباط ۰مهارت
خوزستان | خرمشهر
سرپرست حسابداری
شرکت تلاش وتوسعه اروند
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
سرپرست حسابداری
شرکت تلاش وتوسعه اروند
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
نماینده بیمه
شرکت بیمه ملت
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
حسابدار ارشد
شرکت تلاش وتوسعه آسیا
۱۳۸۲ - ۱۳۸۷
حسابدار
بازرگانی همایون عباسی
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات