سعید طاهری

سعید طاهری

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۴ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
رییس امور انبار
شرکت سیمان تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۷۱ - ۱۳۷۵
کارشناسی مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۷۸ اکنون
رییس امور انبار
شرکت سیمان تهران
مهارت ها
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات