در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا انبارداری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که انبارداری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند انبارداری را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند انبارداری را بصورت متوسط و حدود ۵۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند انبارداری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۱۷%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۵۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۹۱%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۹%
کاربران منتخب