فرزاد زندی

فرزاد زندی

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

۱ارتباط ۰مهارت
خراسان شمالی | بجنورد
کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری
تحصیلات
دانشگاه حکیم سبزواری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
توضیحات