دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه حکیم سبزواری

Hakim Sabzevari University

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
سبزوار
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه حکیم سبزواری در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۴۳%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۵۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه حکیم سبزواری در آرمانگر عضو هستند که ۴۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 17 درصد از تهران، 4 درصد از گلستان، 4 درصد از خراسان شمالی، 4 درصد از آذربایجان غربی، 4 درصد از فارس، 4 درصد از آذربایجان شرقی، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
کمتر از ۵۰ نفر
۴۹%
۴۹%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه حکیم سبزواری در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۷%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۵%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

دکترا زبان و ادبیات فارسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۶۵%
۶۵ %