الهام میرزایی

الهام میرزایی

کارشناسی ارشد ریاضی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | شهر قدس
کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س)
تحصیلات
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد ریاضی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات